Informacje ogólne
Władze dziekańskie
Rada Wydziału
Administracja
Jednostki podległe
Studia doktoranckie
Stypendia
 
Strona główna UJ

 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH
Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Collegium Witkowskiego (ul. Gołębia 13) pokój 20

(012) 663 12 63

Dyżury: piątki 13:00-15:00

 

REGULAMIN STUDIÓW

Uchwała 28/V/2009 Senatu UJ

Uchwała 20/IV/2011 Senatu UJ

Uchwała 35/III/2012 Senatu UJ

 

AKTY PRAWNE I WZORY DOKUMENTÓW

Życiorys kandydata (wzór)

Zasady przyznawania stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium

Dokumentacja do obliczania dochodu

Zasady obliczania dochodu

Zaświadczenie Urzędu Skarbowego

Zasady oceny doktorantów

Wzór sprawozdania

Program studiów (obowiązuje osoby
przyjęte przed rokiem 2012)

Program studiów (obowiązuje osoby
przyjęte w roku 2012)

 

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Wykaz koniecznych dokumentów

Kwestionariusz osobowy

Wniosek

Deklaracja wyboru procedury

Oświadczenie