Interaktywna Baza Danych Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857–1910

dr Krzysztof Ostafin, kierownik projektu

Adiunkt, pracownik Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji.

Zainteresowania badawcze: długookresowe zmiany krajobrazu obszarów górskich (w szczególności Karpat Polskich), integracja długookresowych danych przestrzennych, kartografia historyczna, relacje człowiek-środowisko przyrodnicze.

Prywatna strona www: www.ostafink.pl

Lista wybranych publikacji


 

dr Dominik Kaim

Geograf, zajmuje się tematyką zmian użytkowania ziemi w obszarach górskich na podstawie różnorodnych materiałów, w tym archiwalnych map oraz archiwalnych fotografii naziemnych.

Członek międzynarodowej sieci S4C Science for the Carpathians, ESEH – European Society for Environmental History oraz Karpackiej Rady Naukowej.

Lista wybranych publikacji


 

dr Wojciech Maciejowski

Geograf i biolog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Fizycznej, a także Politechniki Krakowskiej i Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Dotychczas zrealizował projekty: „Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce” (projekt finansowany ze środków KBN, 2004 – 2007), „Zainicjowanie nowych kierunków rozwoju gospodarczego gmin leżących nad Zbiornikiem Dobczyckim przez rozszerzenie jego funkcji o ekoturystykę” (część projektu New environmental touristical strategy for rural sustainable tourism finansowanego ze środków RFO SMART, 2006), „Monografia gminy Sułoszowa” (projekt finansowany ze środków programu PROW, 2013 – 2014).

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lista wybranych publikacji


 

dr Jakub Taczanowski  

Pracownik Zakładu Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Problematyka jego badań naukowych obejmuje przede wszystkim geografię transportu, w tym szczególnie zagadnienia transportu kolejowego i miejskiego (zwłaszcza tramwajowego). W kręgu jego zainteresowań znajduje się także geografia osadnictwa, w tym zwłaszcza problematyka miejska. W prowadzonych badaniach kładzie istotny nacisk na historyczną ewolucję analizowanych struktur, podkreślając jej rolę dla współczesnego kształtowania się zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych. Główny obszar badań stanowi Europa Środkowa ze szczególnym uwzględnieniem dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej.

Lista wybranych publikacji


 

dr hab. Konrad Wnęk

Pracownik naukowy Zakładu Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia magisterskie ukończył w 1994 r.  pisząc pracę z zakresu demografii historycznej u prof. H. Madurowicz-Urbańskiej, następnie podjął studia doktoranckie na Wydziale Historycznym. Po uzyskaniu doktoratu w 1998 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta na macierzystej uczelni. Interesuje się historią gospodarczą, społeczną i demografią historyczną XIX i XX w., jest specjalistą od zastosowania metod masowych w badaniach historycznych. Zajmuje się również geografią historyczną  i wykorzystaniem systemów GIS w badaniach historycznych. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy "Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w. Studium nad stałym katastrem galicyjskim".

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą, aktywnym członkiem Zespołu Demografii Historycznej PAN, European Society of Historical Demography i Social Science History Association.

Lista wybranych publikacji


 

dr Lidia A. Zyblikiewicz

Historyk, demograf historyczny, archiwista; od początku studiów doktoranckich związana z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami masowymi populacji Galicji w XIX i początkach XX wieku (w tym szczególnie ludnością Krakowa i Lwowa); korzystając ze źródeł zarówno o charakterze pierwotnym (oryginalne ankiety spisów ludności), jak i publikowanych. Zdigitalizowała – w formie baz danych – spisy ludności Krakowa z lat 1857, 1869, 1880 i 1890.

Należy do Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Badań Demograficznych PAN, a także m.in. do Association for History and Computing, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Demograficznego oraz European Society of Historical Demography i Social Science History Association.

Lista wybranych publikacji